Politika kakovosti

Politika kakovosti, ki smo jo sprejeli v naši organizaciji je sledeča: Kakovost je lastnost vseh podjetniških dejavnosti (učinkov) in nujen pogoj za to, da bi se zadovoljila pričakovanja naših odjemalcev, zato razvijamo in tržimo kakovostne storitve in produkte, ki jih nenehno tudi izboljšujemo, saj želimo trgu ponuditi najkakovostnejšo storitev prašnega barvanja.

Izjava o politiki odraža temeljne usmeritve sistema vodenja kakovosti in njegovega izboljševanja. Politika je usmerjena v doseganje strateških ciljev, ki zagotavljajo uresničitev vizije in poslanstva našega podjetja. V politiki sprejemamo vrednote, kot so odgovornost, poštenost, delavnost, natančnost, samostojnost, inovativnost, timsko delo in znanje.

Da bi uresničevali našo politiko kakovosti pa zaposlujemo  sodelavce z ustreznimi znanji in vrednotami, ki so motivirani in ustvarjalni, ter da stalno posodabljamo tehnologijo, ki mora biti na najvišjem nivoju.

Najvišje vodstvo našega podjetja uporablja sprejeto politiko kakovosti kot način vodenja v smeri izboljševanja sistema vodenja kakovosti ter uspešnega poslovanja. Sprejeta politika kakovosti je konsistenten del strategije našega podjetja in njegovega konteksta.

Pri definiranju, sprejemanju in spreminjanju naše politike kakovosti upoštevamo naslednje:

 • biti mora skladna z vizijo in poslanstvom najvišjega vodstva,
 • biti mora razumljiva vsemu osebju zaposlenemu v podjetju

Cilji politike kakovosti našega podjetja so:

 • Nenehno izboljševanje procesov in tehnologije
 • Širjenje palete storitev in proizvodnje
 • Vodstvo se tudi zavezuje, da bo zagotavljalo zadostne vire za učinkovito izvajanje politike kakovosti, varnosti, trajnostnega razvoja, kot je na primer vlaganja v infrastrukturo, delovna mesta, dobro tehnično opremo,
 • Spremljalanje, opredeljevanje, razumevanje in dosledno izpolnjevanje zahtev odjemalcev, kupcet, veljavne zakonodaje in regulative, ki se nanašajo na podjetje in druge zahteve, na katere je podjetje pristala,
 • Izvajanje aktivnosti za trajno izboljševanje osredotočena zlasti na preprečevanje nastajanja tveganj, redno presojanje stanja varnosti v vseh procesih ter ukrepe v smislu preprečevanja in izboljševanja,
 • Redno usposabljala in obveščala zaposlene z vsemi zakonsko obveznimi zahtevami in novostmi in bo skrbela za postopni dvig kulture in ozaveščenosti vseh zaposlenih, velik pomen pripisuje usposabljanju zaposlenih  glede varnostnih standardov,
 • Si prizadevala za racionalno rabo vseh surovin, materialov in energentov, hkrati pa jih bo v okviru ekonomskih zmožnosti postopno nadomeščala z okolju prijaznejšimi, ter v primeru nepravilnosti takoj ukrepala,
 • Sodelovala in ustvarjala odprte odnose z javnostjo preko dialoga z odjemalci, krajani in drugimi zainteresiranimi stranmi, ter s tem prispevala k uspehu skupnih prizadevanj za izboljšanje stanja,
 • Izvajala potrebne aktivnosti, da so zaposleni seznanjeni s politiko, jo razumejo, izvajajo in vzdržujejo vsak na svojem področju,
 • Primernost politike preverjala najmanj enkrat letno, praviloma v okviru vodstvenega pregleda.
 • Sprejemanje predlogov in zahtev zaposlenih, ter realiziranje the.
 • Uresničiti letne cijle podne iz strani lastnikov ter izpolniti njihova pričakovanja in zahteve.
 • Prepoznati in upoštevati pričakovanja in zahteve s strani dobaviteljev.

Ustreznost in primernost sprejete politike kakovosti preverjamo na vodstvenih pregledih enkrat letno.

Najvišje vodstvo zagotavlja, da je politika kakovosti učinkovito izražena in uspešno predstavljena vsemu osebju podjetja na sestankih z zaposlenimi (zbor delavcev).

v veljavi od 8.9.2020

Denis Čeh